SDG 3 - Een veilige en gezonde leefomgeving

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

De chemische industrie werkt al decennia aan een goede gezondheid en welvaart. De producten die door de chemische industrie worden gemaakt dragen veelal bij aan de welvaart en zijn in sommige gevallen levensreddend. Daarnaast zorgt de chemische industrie ervoor dat de productie veilig, gezond en met aandacht voor het milieu gebeurt.

De uitdaging

Chemische processen werken vaak met gevaarlijke, reactieve stoffen en vaak onder hoge druk en hoge temperaturen. Daarom staan veiligheid, gezondheid en milieu centraal in de strategie van de sector.

De uitdaging is groot. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over de negatieve impact van gevaarlijke stoffen en emissies op mens en milieu leiden tot hogere eisen van de samenleving aan onze productieprocessen. We willen dat onze producten niet alleen bijdragen aan onze welzijn en welvaart, we willen ook dat onze productiemethoden veilig zijn en minimale negatieve impact hebben.

Deze uitdaging verwoorden we op de volgende wijze voor de drie samenhangende gebieden:

Veiligheid: De Nederlandse chemische sector heeft zich ontwikkeld tot wereldwijde koploper op het gebied van veiligheid voor haar werknemers en haar omgeving. Om een nog hoger veiligheidsniveau in de chemische industrie en haar ketenpartners te bereiken, is het essentieel om leiderschap te tonen, te leren van (bijna) incidenten en informatie en goede praktijken met elkaar te delen. Hierdoor kunnen we  de veiligheid samen met onze ketenpartners, zoals (sub)contractors, continu verbeteren.

Om veiligheid als basiscompetentie bij (aankomende) medewerkers in de (petro)chemieketen op een hoger niveau te brengen, is voor de opleiding Chemische Technologie aan de hogescholen een nieuw curriculum ‘Veiligheid HBO-CT’ ontwikkeld. De modules richten zich naast technische ‘veiligheidskennis’ ook op gedrag en leiderschap. Ook bij technische MBO-opleidingen vindt binnenkort een (uitbreiding van een) curriculum veiligheid plaats. Een goede opleiding en mindset voor veiligheid bevordert sterk de veiligheidscultuur van een bedrijf.

Gezondheid: De chemie levert met haar producten een belangrijke bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming, welzijn en gezondheid. Het (verkeerde) gebruik van bepaalde chemische stoffen kan ook negatieve gevolgen hebben. De voor- en nadelen moeten telkens goed tegen elkaar afgewogen worden, met als uitgangspunt integrale beheersing van de risico’s van de productie en gebruik van chemische stoffen. Sommige stoffen zijn ingedeeld in de categorie ‘zeer zorgwekkend’. Dat betekent dat ze gevaarlijk zijn en dus mogelijk risico’s veroorzaken.

Voorop staat dat stoffen die zorgen voor gezondheids- en milieurisico’s streng gereguleerd moeten worden. Waar mogelijk moet de toepassing worden beperkt tot waar ze noodzakelijk zijn en moet de impact zoveel mogelijk worden geminimaliseerd (conform de minimalisatieverplichting).

Milieu: Chemische processen kunnen niet alleen tot broeikasgasemissies leiden - zie klimaat - maar ook tot emissies met een lokale impact op de lucht- en waterkwaliteit, zoals stikstof. In grote hoeveelheden hebben deze emissies een negatieve impact op onze leefomgeving. Ook hier is de uitdaging om deze uitstoot steeds verder terug te dringen. Hier liggen synergiekansen met innovatie op het gebied van de energietransitie, zoals elektrificatie, nieuwe technologische innovaties en hergebruik en opwaardering van restwarmte. Deze structurele innovaties hebben de voorkeur boven korte termijn end of pipe oplossingen.

Daarnaast is plastic afval een maatschappelijk probleem van toenemende urgentie. De industrie voelt zich als producent van plastics medeverantwoordelijk voor de oplossing van dit probleem.

Ambitie en strategie

Het Responsible Care-programma is een vrijwillig, wereldwijd, ethisch initiatief van de chemische industrie. Het doel van het programma is om door middel van het delen van best practices en het monitoren van impact op gezondheid, veiligheid en milieu deze impact te minimaliseren en een continue proces van verbetering te waarborgen. Het grootste deel van de chemische sector in Nederland neemt deel aan het initiatief. Jaarlijks worden de prestaties van de sector bijgehouden en gepresenteerd via het RC Dashboard. Dit dashboard maakt inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veilig en gezond werken voor mens en milieu. De ambitie van de sector is om blijvend transparant te communiceren over de impact en verbeteringen in de chemische sector.

Safety Delta Nederland

Met Safety Delta Nederland (SDN) is de ambitie gesteld dat in 2030 de Nederlandse (petro)chemische industrie de veiligste ter wereld is en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen heeft. SDN is een samenwerkingsverband tussen  industrie, overheid en wetenschap.

Concreet richt SDN zich op het voorkomen van incidenten door het versterken van de hard-, soft- en mindware, met focus op drie gebieden: human performance, asset management en new technologies.

Veilig gebruik en productie van chemische stoffen

Op 14 oktober heeft de Europese Commissie de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen, Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepresenteerd. Deze strategie is een onderdeel van de Europese Green Deal. Bij de beoordeling van het uitgebreide plan staat voor de Koninklijke VNCI voorop dat de Nederlandse industrie behoefte heeft aan duidelijk, consistent en voorspelbaar (internationaal) beleid. De EU heeft met REACH de meest vooruitstrevende stoffenregelgeving ter wereld, met als resultaat de meest uitgebreide stoffendatabase. REACH moet de basis blijven voor de CSS-doelen. De eerste prioriteit van de Europese Commissie moet zijn om te werken aan de verbetermogelijkheden die in een recente evaluatie van REACH, de zogenaamde fitnesscheck van Europese stoffenregels, zijn opgesteld.

Healthy Workplaces

De ambitie van de sector is om een gezonde werkplek te kunnen bieden en het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen waar mogelijk te reduceren. In 2018 is de Europese campagne “Healthy Workplaces; manage dangerous substances” van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) van start gegaan. Deze campagne, die in 2019 is afgerond, is erop gericht de bewustwording over het belang van een gezonde werkplek te vergroten. Het vervolg van deze campagne is “Healthy Workplaces: Lighten the load”, die loopt van 2020 tot 2022. Daarnaast worden best practices gedeeld en instrumenten en hulpmiddelen ontwikkeld.

Daarnaast ondersteunt de sector de herziening van het strategisch kader van de EU voor gezond en veilig werken (2021-2027) om de hogere occupationale safety en health(OSH)-normen in de EU en elders te bevorderen, de nadruk te leggen op een betere uitvoering van deze normen en te zorgen voor een op wetenschappelijk gebaseerd beleid waarbij de sociale partners worden betrokken.

 

Bij deze ambitie voor veilig en gezond werken voor mens en milieu worden momenteel de volgende indicatoren gevolgd:

Veiligheid en gezondheid 

Milieu

 

 

Voorbeelden

Het produceren van grondstoffen voor producten, die bijdragen aan welzijn gezondheid en duurzaamheid van de samenleving kent een lange traditie binnen de chemische sector.

Solvay heeft een Sustainable Portfolio Management instrument ontwikkeld waarmee zij hun producten rangschikken op de milieu footprint van de productie en op de positieve bijdrage aan de samenleving.
Shell en DSM, en vele andere bedrijven hebben tijdens de corona-crisis middelen beschikbaar gesteld om zo snel mogelijk desinfectiemiddelen, mondmaskers en wattenstaafjes te kunnen produceren. Daarnaast hebben bedrijven zoals SABIC bijgedragen aan de productie van gelaatschermen en beschermende plexiglas platen ter afscherming. Hierover is hier meer te lezen.
Dow heeft afgelopen jaar de Responsible Care-prijs gewonnen voor de aanpak van COVID-19. Dit kregen zij voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. De categorie waarin Dow dit heeft gewonnen is de bescherming van werknemers en werkplek met het COVID-19-programma en Return to workplace-plan. De Europese Responisible Care-awards van 2020 stonden in het teken van ‘Caring in COVID-19 Times’.
Cefic, heeft in kaart gebracht hoe de chemische industrie heeft bijgedragen aan de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Deze globale pandemie heeft laten zien hoe de chemische industrie zowel in Europa als in Nederland kan bijdragen aan een veilige en gezonde samenleving. Ten tijde van deze crisis heeft elk chemie bedrijf laten zien welke meerwaarde zij hebben voor de samenleving.