Energie- efficiëntie

Bron: RVO - MEE-Sectorrapport 2017 Chemische industrie (concept)

MEE Convenant 2009-2020

De relatieve bijdrage van de energiebesparing in de keten (KE-maatregelen) laat de afgelopen jaren een opwaartse trend zien. Dit bedraagt nu ruim 8% van het primaire energieverbruik (TJ). De relatieve bijdrage van de procesgerichte energiebesparing (PE-maatregelen) blijft redelijk stabiel tussen de 1-2% van het jaarlijkse energieverbruik.

Uitvoering van de meerjarendoelstelling van de sector

In de Energie Efficiëntie Plannen heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2020 tot een jaarlijkse besparing van 26.009 TJ leiden. In 2017 bedraagt het jaarlijkse effect van deze maatregelen 9.035 TJ. Hiermee is ruim een derde van de sectordoelstelling al gerealiseerd.

Energiebesparing in het proces (PE-maatregelen)

Procesmaatregelen in 2017 hebben een besparing van 3.823 TJ opgeleverd. De belangrijkste procesmaatregelen zijn:

  • good housekeeping maatregelen in kraker 
  • vervanging van turbine
  • verbeterde energieconversie in katalysator.​

Energiebesparing in de keten (KE-maatregelen)

32 van de 51 bedrijven voeren in 2016 ook ketenmaatregelen uit. Dit zijn maatregelen die leiden tot een lager energiegebruik in de keten vóór het bedrijf (de productieketen) of in de gebruiksfase van het product (de productketen). Door het uitvoeren van nieuwe of intensivering van bestaande ketenmaatregelen is in 2017 7.370 TJ extra besparing gerealiseerd ten opzichte van 2016. In vergelijking met 2009, de start van het MEE-convenant, komt de totale besparing in de keten 20.280 TJ (6,4%) hoger uit. De  belangrijkste ketenmaatregelen zijn: 

  • reductie fakkelverliezen waardoor brandstof bespaard wordt 
  • smeerolie met lagere weerstand 
  • stoom en elektriciteit uitwisseling met afvalverwerker

De gerealiseerde ketenefficiëntie is groter dan gepland en vrijwel volledig het gevolg van één specifieke maatregel.