Circulariteit

Bron: CBS en Eurostat

De chemische sector voegt meer waarde toe terwijl het grondstoffen gebruik hetzelfde blijft

Indicator: Toegevoegde waarde per gebruik van fossiele grondstoffen

Momenteel maakt de chemische industrie grotendeels gebruik van fossiele grondstoffen, voornamelijk aardgas en aardolie. Met het sluiten van de kringloop wil de chemische industrie fossiel grondstofgebruik verminderen en de waarde van de producten uit de chemie behouden.

Over de jaren is het fossiel grondstofgebruik redelijk stabiel. Er is wel een stijging de toegevoegde waarde per eenheid feedstock. Dit houdt in dat de chemie jaarlijks meer waarde toevoegt aan de producten terwijl grondstofgebruik hetzelfde blijft. 

 

 

 

Bron: Afvalfonds

Recycling van kunststofafval stijgt maar 100% recycling blijft een uitdaging

Indicator: Recycling van kunststofafval in Nederland

Eén manier om het primair grondstofgebruik omlaag te brengen is recycling van afvalstromen. Met de ambitie van 750 kton mechanische recyling en 250 kton chemische recycling in 2030 is er een duidelijk doel. Deze verdeling tussen mechanisch en chemisch recyclen is er omdat er vele verschillende kunststofafvalstromen bestaan. Sommige zijn gemakkelijk mechanisch te recyclen en her te gebruiken, voor andere en voor gemixt plastic afval zal chemisch recyclen nodig zijn.

Het recyclen van Nederlands kunststofafval groeit. Ten eerste stijgt nog jaarlijks het totaal aan kunststofafval. Daarnaast groeide het totaal aan kunststof dat wordt gerecycled van 218 kton in 2013 naar 272 kton in 2018. Dit terwijl ook het aandeel recycling toeneemt van 47% in 2013 naar 52% in 2018. Momenteel is dit voornamelijk nog mechanisch recyclen. Dit komt omdat de techniek van chemisch recyclen nog in ontwikkeling is. Om te komen tot 100% recycling van het kunststofafval zal chemisch recyclen sterk moeten groeien.

Momenteel brengen we nog in kaart welk deel van deze recyclingstromen wordt gebruikt door de chemie. 

 

 

 

Bron: VNCI Responsible Care

Toepassing van gerecyclede materialen door chemische bedrijven

Indicator: Aantal bedrijven dat gebruik maakt van gerecyclede materialen of grondstoffen

Via het Responsible Care-programma vraagt de VNCI haar leden elk jaar of zij gerecyclede materialen of grondstoffen gebruiken.

Het aantal lidbedrijven dat gebruik maakt van gerecyclede materialen of grondstoffen blijft ongeveer gelijk vanaf 2015. Momenteel ligt het percentage rond de 50%. Met de ambitie van circulariteit zal dit omhoog moeten. Chemische recycling zal de ontwikkeling naar circulariteit versnellen. Hierdoor wordt het voor veel bedrijven aantrekkelijker om producten te recyclen die nu nog worden verbrand voor energie.

 

 

Bron: VNCI Responsible Care

Het in kaart brengen van de impact per product

Indicator: Aantal bedrijven dat gebruik maakt van carbon footprinting

Een belangrijke stap naar het reduceren van de klimaatimpact in zowel productie, gebruik als recycling is het bepalen van de carbon footprint. Door de carbon footprint te bepalen kunnen chemische bedrijven zien waar de daadwerkelijke impact wordt gemaakt, en daarnaast kan dit inzicht met consumenten worden gedeeld Hierdoor wordt aan beide kanten het bewustzijn groter, waardoor bewustere keuzes kunnen worden gemaakt bij het productgebruik.

Jaarlijks vraagt de VNCI aan haar leden of zij aan carbon footprinting doen. Hoewel er nog geen sterke stijging te zien is, neemt wel de kwaliteit toe van carbon footprinting. Zo heeft BASF van al haar producten een carbon footprint vastgesteld. Het is belangrijk voor de sector om dit aandeel te doen groeien. Juist omdat de chemische sector aan de basis staat van vele producten, geeft dit ook extra inzicht verderop in de keten.