Klimaat

Bron: CBS en Eurostat

De chemische sector reduceert uitstoot van broeikasgassen terwijl de waarde blijft toenemen

Indicator: Uitstoot van de chemische industrie

De chemische sector geeft hoge prioriteit aan het terugdringen van de uitstoot broeikasgassen. Sinds 1990 is er veel progressie geboekt, voornamelijk in het reduceren van N2O en CO2 emissies. Tegelijkertijd blijkt uit bovenstaande cijfers dat in dezelfde periode de economische waarde van de chemische productie is gestegen (en nagenoeg is verdubbeld sinds 1990).

De grootste uitdaging om klimaatverandering aan te pakken blijft het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Daar wordt met de vele initiatieven vanuit de industrie progressie gemaakt. Dit wordt bijgehouden door jaarlijkse rapportages van het CBS en PBL te volgen. Dit om de ambitie van 55% reductie in 2030 waar te maken. Deze ambitie, die verder gaat dan de 55% reductie van de Europese Green Deal staat naast de ambitie om als chemische industrie verder te innoveren en waarde toe te voegen aan de maatschappij. Vandaar dat ook sinds 2015 de relatie van toegevoegde waarde ten opzichte van de uitstoot is toegevoegd. De grijze lijn in de grafiek is het doel voor 2030.

Sinds 1990 is de uitstoot van de chemische industrie van 29,4 Mton CO2-equivalent gegaan naar 21,2 Mton CO2-equivalent in 2018. Dit is al een daling van 28%, maar er is een nog een lange weg te gaan naar 2030. Voor deze uitdaging zijn ook de ambities nodig zoals beschreven in het hoofdstuk over innovatie. Naast de daling van de uitstoot is de toegevoegd waarde van de chemische industrie ook aan het groeien sinds 2015. Deze ontwikkeling moet doorzetten om de groei van de industrie te ontkoppelen van de uitstoot.

 

Bron: PBL

Uitstoot van chemie in de context van andere economische sectoren

Indicator: CO2 Uitstoot per sector in Nederland

De chemische industrie opereert niet in isolatie. Bij de discussies over het klimaatakkoord kreeg de (chemische) industrie een relatief hoge doelstelling (19,4MT: zo'n 59% t.o.v. 1990), niet omdat de sector weinig heeft bereikt sinds 1990, maar omdat er nog steeds relatief kosteneffectieve reductiemogelijkheden liggen. Bovenstaande grafiek laat zien dat de industrie sinds 1990 juist enorme reducties heeft gerealiseerd in vergelijking met andere economische sectoren. 

Sinds 1990 heeft de industrie als geheel al een reductie behaald van bij 35%. Van alle sectoren is dit de grootste reductie. De afgelopen jaren is de uitstoot constant gebleven. Daarnaast zijn de gebouwde omgeving en landbouw ook al netto reducerende sectoren sinds 1990. Sinds een aantal jaren zien we een duidelijke daling van de elektriciteitssector. Naar de ambities van 2030 en 2050 is er nog een lange weg te gaan, maar het begin van de daling is er.

 

Bron: CBS

De dalende trend van een grote uitstootbron

Indicator: Uitstoot van lachgas

Lachgas heeft een broeikaseffect dat 298 keer meer impact heeft dan CO2. Lachgas is een belangrijke emissiebron bij de productie van salpeterzuur en caprolactam. De chemie zet zich dan ook in om deze emissies snel te reduceren.

Sinds 2005 zij de emissie van lachgas is afgenomen met 78%. Dit is voor een groot deel te danken aan de invoering van het ETS. Voor de resterende uitstoot van lachgas wordt op korte termijn nog een sterke reductie verwacht.