Milieu

Bron: e-mjv

Een langzame reductie van uitstoot

Indicator: NEC-emissies naar de lucht

De chemische industrie verwerkt een grote hoeveelheid producten, waarbij uitstoten onvermijdelijk zijn. Deze uitstoten worden streng in de gaten gehouden, om een minimale impact te maken op de leefomgeving. Dit wordt gedaan voor een veelvoud aan stoffen, maar bij deze indicator worden vier stoffen uitgelicht : ammonia (NH3), stikstof (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (NMVOS). Voor deze stoffen zijn limieten gesteld op de uitstoot, de zogenaamde National Emissions Ceiling (NEC).

Uit deze indicator is te zien dat de uitstoot van de verschillende stoffen daalt.  Voor NOx is sinds 2010 al een grote daling ingezet. Zeker met het Urgenda-vonnis en verdere aandacht voor stikstofreductie zal de daling verder doorzetten. Daarnaast is de daling bij de andere stoffen redelijk stabiel, met jaarlijks een kleine vermindering.

Bron: e-mjv

Minimale impact door waterverbruik te verminderen

Indicator: Waterverbruik chemische industrie

Voor veel chemische processen is water nodig, vaak gaat het om grote hoeveelheden. Water blijft een cruciale grondstof, niet alleen voor de chemie maar voor de meeste processen in de maatschappij. Alhoewel in Nederland water niet snel als schaars wordt gezien, laten de afgelopen zomers zien dat waterschaarste ook in Nederland een rol kan spelen.

De afgelopen jaren zien we dat de chemie zowel in absolute als in relatieve zin grote stappen heeft gezet in het verminderen van het waterverbruik. Vergeleken met 2010 wordt er in 2019 al 29% minder water verbruikt. Deze dalende trend is waar te nemen door de jaren heen, en zal moeten worden doorgezet.

Bron: e-mjv

Minder stoffen naar het oppervlaktewater

Indicator: Lozingen op oppervlaktewater

Voor een minimale impact op milieu moeten lozingen op het oppervlaktewater afnemen. Van stoffen zoals fosfor en stikstof is het bekend dat deze bij grote hoeveelheden kunnen zorgen voor eutrofiëring van het water, met het gevaar dat de biodiversiteit afneemt. Vandaar dat de chemische industrie ook deze stoffen meet. Hierbij is het zaak om te gaan naar een minimale uitstoot.

De lozingen zijn van 2010 tot 2014 sterk gedaald. Alleen stikstof is vrijwel gelijk gebleven. Sinds 2014 zijn CZV en stikstof gelijk gebleven. Fosfor is lichtelijk gedaald vanaf 2014. Zowel voor CZV, fosfor als stikstof zal extra inzet nodig zijn om een verdere daling te realiseren.