Emissies naar water

Bron (alle grafieken): e-MJV (leden VNCI)

De stikstof emissies (totaal N) naar het oppervlaktewater laten sinds 2015 een licht dalende, maar afvlakkende trend zien. De fosfor emissies (totaal P) zijn in 2018 met ruim 30% verminderd. Het chemisch zuurstof verbruik (CZV) volgt min of meer de CBS productie-index voor de sector en blijft sinds 2013 redelijk stabiel op ongeveer 3200 ton per jaar. De relatieve lozingen (referentie jaar 2015) zijn het snelst gedaald voor fosfor. 

Opkomende stoffen

In 2018 was er veel aandacht voor opkomende stoffen. Het gaat om stoffen die door de mens zijn vervaardigd, in het oppervlaktewater worden aangetroffen en waarover nog onvoldoende gegevens bekend zijn. De drinkwaterproducenten maken zich hier zorgen over. Opkomende stoffen komen vanuit verschillende bronnen in het milieu terecht. Een deel van de stoffen is afkomstig vanuit het buitenland, een deel is afkomstig vanuit diffuse bronnen zoals het verkeer, de landbouw of stedelijk gebied. Een ander deel is afkomstig van afvalwaterlozingen. 

Op het gebied van 'Programmatische aanpak Opkomende stoffen' is een handreiking ontwikkeld voor het bevoegd gezag. Hierin is beschreven hoe binnen het huidige vergunningensysteem rekening gehouden moet worden met de risico’s voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.